Όλο τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του  σὲ μία λέξη συγκεφαλαιώνεται· στὴ μετάνοια. Μὲ τὴ μετάνοια ὁ Χριστὸς ἄρχισε τὸ κήρυγμά του, ὅπως  ἀκούσαμε  στό σημερινό ἱερό  Εὐαγγέλιο  καὶ μὲ τὴ μετάνοια τὸ τελείωσε,  ὅταν μετὰ τὴν Ἀνάσταση παράγγειλε στοὺς Ἀποστόλους νὰ κηρύξουν μετάνοια στ’ ὄνομά του σ’ ὅλα τὰ ἔθνη.

(Ματθ.δ’ 12-17)

Όλο τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του  σὲ μία λέξη συγκεφαλαιώνεται· στὴ μετάνοια. Μὲ τὴ μετάνοια ὁ Χριστὸς ἄρχισε τὸ κήρυγμά του, ὅπως  ἀκούσαμε  στό σημερινό ἱερό  Εὐαγγέλιο  καὶ μὲ τὴ μετάνοια τὸ τελείωσε,  ὅταν μετὰ τὴν Ἀνάσταση παράγγειλε στοὺς Ἀποστόλους νὰ κηρύξουν μετάνοια στ’ ὄνομά του σ’ ὅλα τὰ ἔθνη.

Ἅρχισε , λοιπόν  ὁ Ἰησοῦς ἀπό τήν Καπερναούμ της Γαλιλαίας νὰ κηρύττει καὶ νὰ λέγει: "Μετανοεῖτε· γιατί ἔφτασε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν" (Ματθ. 4,17).

Βέβαια ἀρχικά τό "μετανοεῖτε" ἀπευθύνθηκε πρός λαούς πού δέν γνώριζαν τόν ἀληθινό Θεό καί λάτρευαν τά κτίσματα, ὅπως εἴδωλα, ἥλιο, σελήνη, ἄστρα, τή φωτιά, δαιμονικά πνεύματα. Ὅμως ἡἘκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐξακολουθεῖ νά καλεῖ σέ μετάνοια καί τά βαπτισμένα μέλη της.Καί τοῦτο διότι "πολλά πταίομεν ἅπαντες"

(Ἰακώβου 3,1). "Οὐδείς καθαρός ἀπό ρύπου ἐάν καί μία ἡμέρα ὁ βίος αὐτοῦ ἐπί τῆς γῆς" (Ἰώβ, 14,4). Καί "ἐάν εἴπωμεν  ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτούς πλανῶμεν καί ἡ ἀλήθεια οὐκ  ἔστιν ἐν ἡμῖν" (Α' Ἰωάν. 1,8). Ὁ δέ Μέγας Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ Παῦλος φθάνει στό σημεῖον νά λέγει ὅτι εἶναι πρῶτος ἀνάμεσα στούς ἁμαρτωλούς, πού ἦρθε ὁ Χριστός νά σώσει  (βλ.Α' Τιμ. 1,15). Ἄν, αδελφοί μου,αὐτό αἰσθανόταν γιά τόν ἑαυτόν του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πού ἀξιώθηκε, ἐνῶ ἀκόμη ζοῦσε στή γῆ, νά φθάσει μέχρι τρίτου οὐρανοῦ, καταλαβαίνουμε πόσο περισσότερο θά πρέπει ἐμεῖς νά συναισθανόμαστε τήν ἁμαρτωλότητά μας!

 ̔Υπάρχουν πολλῶν  εἰδῶν  ἁμαρτίες. Θά πρέπει να ξέρουμε ότι ὅλες   τίς ἁμαρτίες ὅσον  μεγάλες   καί ἄν εἶναι  τὶς συγχωρεῖ ὁ Θεός. Μία μόνον ἁμαρτία   ὑπάρχει  ποὺ δέν  συγχωρεῖται. Αὐτή  εἶναι  ἡ ἀμετανοησία. Ὁ Χριστὸς χαρακτήρισε τήν   ἁμαρτία αὐτὴ ὡς βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (βλ.Ματθ.12,31). Γιατί ἡ ἀμετανοησία ἐμποδίζει τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά ἐνεργήσει. Σέ  αὐτή τήν ἁμαρτία να προσέχουμε όλοι νά μήν πέσουμε ποτέ. Ἡ ἀμετανοησία εἶναι θάνατος καὶ ἀπώλεια. Ὅποιος δὲν μετανοεῖ, δὲν καταλαβαίνει τὸ φταίξιμό του καὶ τὴν ἁμαρτία του, δὲ ζητάει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, δὲν ἔχει συχώρεση ἀπὸ τὸ Θεό. Γιατί ὁ Θεὸς συγχωρεῖ ἐκείνους ποὺ νιώθουνε τὰ φταιξίματά τους, ποὺ ζητοῦν τὸ θεῖο ἔλεος· μ’ ἕνα λόγο ἐκείνους ποὺ μετανοοῦν.

Μετάνοια εἶναι αὐτό ακριβῶς: νὰ λυπηθεῖς  γιά ὅτι ἀντίθετο πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἔπραξες μέ ἔργα, μέ λόγια μέ τά αἰσθήματά σου καὶ νά ζητήσεις συχώρεση γιὰ τὸ φταίξιμό σου,  νὰ προσπαθήσεις με όλη σου την δύναμη  νὰ μὴν τὸ ξανακάνεις.  Ἔτσι μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τόν πνευματικό σου ἀγῶνα θά γίνεις     καινοὐργιος ἄνθρωπος, θά ἀνεβεῖς   πνευματικά καί  θά βρεῖς  τήν σωτηρία σου.

Ἡ ἀμετανοησία φανερώνει τόν  ἀπερίσκεπτο ἄνθρωπο, ἐνῶ  ἡ μετάνοια χαρακτηρίζει τόν ἀνθρωπο  πού εἶναι  πραγματικά ἔξυπνος καί συνετός, πού  γνωρίζει  ποιό εἶναι  τό αἰώνιο  συμφέρον του.

Ἀγαπητοὶ αδελφοί και αδελφές,

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦρθε νὰ μᾶς κάνει καινούργιους ἀνθρώπους. Ἐλεύθερους από τα πάθη καί τα δεσμά του διαβόλου. ̓Απαλαγμένους από την "δυσώδη ἁμαρτία" καὶ νά εἴμαστε "εὐωδία Χριστοῦ" (Β' Κορ.2,15). Γι αὐτόν τόν σκοπό μᾶς καλεῖ  σέ μετάνοια. Ἂς μετανοοῦμε, γιὰ νὰ Τόν προσεγγίζουμε ὅλο καί περισσότερο ὥσπου νά  ἀνανεωθοῦμε  πνευματικά καί να ἐνδυθοῦμε τόν νέον ἄνθρωπον "τόν  κατά Θεόν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καί ὁσιότητι τῆς ἀληθείας (βλ. Ἐφεσ.4,23-24). Ἀμήν.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός Μαΐου 2021

Τηλέφωνο για μεταφορά στην Εκκλησία +90(507)988-9565

Multimedia