Η μεγάλη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας κυριαρχεί στις ψυχές των Ορθοδόξων, πιστών ιδαίτερα τον μήνα Αύγουστον. Δέν είναι μόνον οι εννέα μέρες (15-23) που διαρκεί ο εορτασμός της ένδοξης Κοιμήσεώς Της και της αναβάσεώς Της στα  ουράνια σκηνώματα, δίπλα στον θρόνο του Υιού και Θεού Της. Οι Ορθόδοξοι για να ενισχυθούμε στον πνευματικό μας αγώνα και να αξιωθούμε εξαγνισμένοι να προσεγγίσουμε την εορτήν  της Πανάγνου  Μητέρας του Κυρίου και όλων μας, δύο ολόκληρες εβδομάδες πρό της κυρίας ημέρας της εορτής της τηρούμε νηστεία. Και  συγχρόνως καθημερινά σπεύδουμε  στους Ιερούς Ναούς μας και απευθύνουμε Παρακλήσεις πρός την Υπεραγίαν Θεοτόκον. 

Με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι, ως φιλόστοργη Μητέρα θα μας βοηθήσει και στις τωρινές μας ανάγκες, όπως πολλές φορές έκανε και παλαιότερα,την ικετεύουμε:

-"Λύτρωσαι ημάς εκ κινδύνων Θεοτόκε Αγνή....." (Ωδή 5η).

-"Ίασαι Αγνή των παθών μου την ασθένειαν.... Και την υγιείαν τη πρεσβεία σου παράσχου μοι" (Ωδή 5η).

-"Εν κλίνη νύν ασθενών κατάκειμαι και ουκ έστιν ίασις τη σαρκί μου...σου δέομαι της αγαθής•Εκ φθοράς νοσημάτων ανάστησον" (Ωδή 6η).

-"Διάσωσον, από κινδύνων τους δούλους σου, Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν εις Σε καταφεύγομεν ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν".

 

Συγχρόνως εκφράζει καθένας μας  πρός την Παναγία μας την βεβαιότητα ότι:

-"Τας ασθενείας μου της ψυχής ιατρεύεις και σαρκός τας οδύνας Παρθένε,ίνα σε δοξάζω την Κεχαριτωμένην" (Ωδή 8η).

-"Των πειρασμών σύ τας προσβολάς εκδιώκεις, και παθών τας εφόδους Παρθένε..."

 

Από την προσωπική μας πείρα διαπιστώνουμε με ευγνωμοσύνη:

-Ουδείς προστρέχων επί Σοι, κατησχυμένος από σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε, αλλ´ αιτείται την χάριν και λαμβάνει το δώρημα πρός το συμφέρον της αιτήσεως".

 

Χάριν σε όλες αυτές τις ευεργετικές επεμβάσεις της Παναγίας στη ζωή των πιστών, ο λαός της  έχει αποδώσει διάφορες ονομασίες:

-"Παναγία Βοήθεια"."Γοργοεπήκοος" (που γρήγορα ακούει και βοηθεί).

- "Η Γιάτρισσα".  "Η Ελεούσα" (επειδή χαρίζει το έλεός της). "Η Παρηγορίτισσα".

- "Η Παραμυθία" (που παρηγορεί τους θλιβομένους".

- "Η Οδηγήτρια" (οδηγεί και κατευθύνει στον σωστό δρόμο).

- "Η Διασώζουσα" (σώζει από κινδύνους). "Η Παυσολύπη" (παύει τη λύπη).

- "Η Ελευθερώτρια" (ελευθερώνει από εχθρούς).

- "Η Ευεργέτιδα" (ευεργετεί).

- "Η Πάντων Χαρά (δίνει χαρά σε όλους τους πιστούς).

 

Όπως είναι γνωστό, ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές τις αφιερωμένες στην Θεοτόκο, οι θαυματουργές ιερές Εικόνες της Παναγίας μας και οι ιεροί Ναοί,

οι αφιερωμένοι  στο Όνομά Της, προσελκύουν αμέτρητα πλήθη πιστών! 

Στα όρια της Ιεράς Μητροπόλεώς μας -Πισιδίας,Σίδης και Ατταλείας- είναι μεγάλος ο αριθμός των Ναών που είχαν κτισθεί -από τα παλιά χρόνια- πρός τιμήν της Παναγίας μας. Είναι χαρακτηριστικόν ότι,  στην επί αιώνες έδρα της Ι. Μητροπόλεως Πισιδίας, σημερινη Isparta, λειτουργούσαν τρεις Ενοριακοί Ναοί (εκτός από τα Παρεκκλήσια) πρός τιμήν της Θεοτόκου, εκ των οποίων οι δύο σώζονται μέχρι σήμερα. Επίσης και στην Αττάλεια σώζεται η λεγόμενη "Μεγάλη Παναγιά" στο Kaleici. Και στις άλλες  περιοχές υπήρχαν πολλοί ναοί της Παναγίας.

 

Στην ύπαρξη πολλών ναών της Παναγίας στην Επαρχία μας, πρέπει να  συνετέλεσαν οι δύο ιστορικές θαυματουργές Εκόνες της Παναγίας, που είχαν αποθησαυρισθεί στην περιοχή μας. Η μία στην Αττάλεια και ονομάστηκε  Ατταλειώτισσα, (η οποία κατά την παράδοση είναι μία από τις τρείς εικόνες που σώζονται του Ευαγγελιστή Λουκά) και η άλλη στη Σωζόπολη της Πισιδίας (σημερινή πόλη Uluborlu). 

Η πρωτότυπη εικόνα της Παναγίας Ατταλειώτισσας είχε μεταφερθεί στην Κύπρο, πριν από πολλούς αιώνες και βρίσκεται στην Ι.Μονή Κύκκου. Τον 18ον αιώνα αντίγραφό της η Ιερά Μονή Κύκκου έστειλε στην Αττάλεια και οι πιστοί την περιέβαλλαν με πολλή ευλάβεια για τα θαύματα που επιτελούσε. Αυτή την εικόνα οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Αττάλειας κατά τον διωγμό τους το 1922 την μετέφεραν στην Αθήνα. Το 2011, κατά παράκλησή μας, η Ι. Μονή Κύκκου έστειλε νεώτερο αντίγραφο της ιστορικής  εικόνας και τοποθετήσαμε στον ανακαινισμένο Ι. Ναό του Αγ. Αλυπίου στην Αττάλεια.

Η πρωτότυπη εικόνα της Παναγίας Πισιδιώτισσας από τον 6ον έως τον 8ον αιώνα επιτελούσε πολλά θαύματα στη Σωζόπολη, Αμάσεια και την γύρω περιοχή, όπως μας πληροφορούν άγιοι  Ιεράρχες  και Πατριάρχες  Κωνσταντινουπόλεως. Αργότερα, ως φαίνεται, μεταφέρθηκε στη Ρωσία όπου μέχρι σήμερα εορτάζεται την 3/16 Σεπτεμβρίου, όπως αναγράφουν τα εκκλησιαστικά ημερολόγια. Η ημερομηνία  αυτή ασφαλώς θα καθιερώθηκε εξ  αφορμής κάποιου μεγάλου  θαύματος που θα έγινε την ημέρα εκείνη. Η εικόνα της Παναγίας Πισιδιώτισσας που είχε αφιερωθεί στη Νέα Μονή του Σωτήρος (Novospassky) Μόσχας, με την επικράτηση του Σοβιετικού Καθεστώτος χάθηκε. Έχουν διασωθεί όμως αντίγραφά της. Βάσει αυτών, γνωστόν Αγιογραφείον της Μόσχας, ιστόρησε το αντίγραφον της εικόνας το οποίον έχουμε σήμερα στην Αλάνυα. Επειδή δε και αυτή η εικόνα άρχισε να θαυματουργεί απεφασίσθη ο νέος ναός στην Αλάνυα να τιμάται στην Παναγία Πισιδιώτισσα.

 

Είναι μεγάλη εύνοια της Θεοτόκου  πρός εμάς να έχουμε ζωντανή την παρουσία Της διά των δύο αυτών ιστορικών και θαυματουργών Εικόνων Της.

Ας ευχαριστούμε την Παναγία Μητέρα μας για όλα όσα μας έχει χαρίσει, μέχρι σήμερα, με τις πρεσβείες Της πρός Πανοικτίρμονα Κύριον. Και   να μη διστάζουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να καταφεύγουμε στην αγία σκέπη και προστασία Της σε κάθε πόνο, θλίψη, κίνδυνο, ανάγκη και δυσκολία μας κατακλείοντας κάθε φορά  τις ικεσίες μας με τον συγκινητικό ύμνο: "Την πάσαν ελπίδα μου εις Σέ ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπτονται σου".

 

Programm

Τelephone for transfer to church +90(507)988-9565

Multimedia